Year 5 Dance Unit 1 Lesson 5

Year 5 Dance Unit 1 Lesson 5

Chevron Icon

Starter Activity

Chevron Icon

Skill Development

Chevron Icon

Task

User Information

School Name:
Postcode:

Teaching Points


Teaching Points


Teaching Points


Key Questions